Τετάρτη, 7 Μαΐου 2008

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,ένας μεγάλος ελληνολάτρης

Συγγραφέας, αισθητικός και λιβελλογράφος. Γεννήθηκε στην Πάτρα. Πήγε στο Παρίσι για Ιατρικές σπουδές, αλλά τις εγκατέλειψε για λόγους υγείας, και επέστρεψε στην Αθήνα. Λάτρευε την Ελληνική γη και το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, και αυτό είναι ένα θέμα που διαφαίνεται σε πολλά από τα έργα του. Με τα άρθρα του που δημοσίευσε σε διάφορες εφημερίδες, προπαγάνδιζε το κάλλος της ελληνικής γης, και την δημιουργία ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού, απαλλαγμένου από τον "Ευρωπαϊσμό", με βάση τα αρχαία ελληνικά ιδεώδη. Εξέδωσε "Εκκλησιν προς το Πανελλήνιο κοινό", και με αυτή ζητούσε τη συνδρομή όλων των Ελλήνων, για την πραγμάτωση των ιδεών του. Επειδή δεν βρήκε την ανταπόκριση που περίμενε από το κοινό, και λόγω της νευρικότητας του χαρακτήρα του, αυτοκτόνησε με περίστροφο και ταυτόχρονα έπεσε στη θάλασσα πάνω σ' ένα άλογο, κοντά στο Σκαραμαγκά, το 1910. Πριν από το θάνατό του έκαψε πολλά από τα έργα του. Εγραψε πάρα πολλά έργα:Εθνικά Ιδανικά, Ελληνική Αρχιτεκτονική, Ελληνική Γλυπτική, Ελληνική Ζωγραφική, Ελληνική Μουσική, Ελληνική Γλώσσα, Ελληνική Φιλολογία, Ελληνική Γραμμή και Χρώμα, Ελληνική Εκκλησία, Πολυτεχνείον, Πανεπιστήμιον, Πολίτευμα, Η Ελληνίς, Σαλπίσματα. Οι Θεοί, Ελληνική Αναγέννησις, ο Ελλην κ.α.
Έγραψε για αυτόν ο Γρηγόριος Ξενόπουλος
"... ο Περικλής Γιαννόπουλος υπήρξεν ο μεγαλείτερος ως τώρα, ο ευγλωττότερος και ο φωτεινότερος απόστολος του κ α τ ά φ ύ σ ι ν ε λ λ η ν ι κ ή ν ζ η ν. Πεπεισμένος βαθύτατα, ότι η ωραιοτέρα χώρα και η ωραιοτέρα φυλή είναι η ελληνική, εμίσει θανασίμως κάθε βάρβαρον ξενισμόν και ωνειρεύετω την Ελληνικήν Αναγένησιν δια της επιστροφής εις τα μεγάλα και αιώνια Πάτρια. Το ξένον, το ευρωπαϊκόν, εις το οποίον δουλεύομεν απ' αιώνων, το ενόμιζε φύσει αταίριαστον προς τον Ελληνα, και ηγωνίζετο να καταδείξη όχι απλώς και μόνον ότι το ελληνικόν είναι το μόνον αρμόζον, αλλά και π ο ί ο ν ε ί ν α ι α υ τ ό τ ο ε λ λ η ν ι κ ό ν. Το έργον του είναι αφ' ενός η επίκρισις, η σάτιρα, το κουρέλιασμα, η κατάλυσις της συγχρόνου ελληνικής ζωής εις όλας της τας εκδηλώσεις, - Τέχνη, Φιλολογία, Γλώσσα, Θρησκεία, Πολίτευμα, Δίαιτα, Ενδυμασία κ.τ.λ. - και αφ' ετέρου αναδρομή εις τας γνησιωτέρας, τας καθαροτέρας πηγάς του "ελληνισμού", προς υπόδειξιν των στοιχείων και των κανόνων, δια των οποίων θα ηδυνάμεθα να δημιουργήσωμεν μίαν νέαν ζωήν, αληθινά ελληνικήν, εις όλας της επίσης τας εκδηλώσεις. Ο Γιαννόπουλος επίστευεν ακραδάντως εις το μεγαλείον και την αθανασίαν της φυλής. Είχε την ιδέν, ότι εξελληνιζόμενον ακόμη μίαν φοράν δι' αναβαπτισμού εις τας πηγάς του, το Ελληνικόν Εθνος θα εφώτιζε και πάλιν τον κόσμον. Εφρόνει ακόμη, ότι η αναβάπτισις αύτη, ούτως ή άλλως, θα εγίνετο μίαν ημέραν, επίστευε δε ότι ήτο ο μοιραίος Απόστολος της μεγάλης, της αληθινής ελευθερίας, του οποίου το κήρυγμα θα ηκούετο όταν ήρχετο το πλήρωμα του χρόνου, όταν οι Ελληνες θα ήσαν πλέον εις θέσιν ν' αποτινάξουν κάθε είδους ξένον ζυγόν..."
Η Ελληνική Ψυχή ΖΕΙ κι αγκομαχεί και ματώνεται στα σκλαβοσίδερα, ΖΕΙ ολόκληρη μέσα στον καθένα.
Αδύνατον να βαδίσετε εμπρός χωρίς να υπάρξη: Νέον Πνεύμα, Νέον Ιδανικόν, Νέα Πίστις, Νέα Σημαία
Ξυπνήσετε, Εγερθήτε.Και Επαναστατήσετε κατά του Εαυτού Σας.Και Αναβαπτισθείτε εις το Θείον Φως της Γης Σας και εις τα Παραδείσεια Ελληνικά Νερά.Θα εξέλθετε: ΖΩΝΤΑΝΟΙ. Και θα εξέλθετε: ΕΛΛΗΝΕΣ.
Διέξοδος υπάρχει μία μόνη και μοναδική...ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣΣυνεπάγουσα και:ΒΑΘΥΤΑΤΗΝ ΗΘΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
Η ιστορία του αιώνος αυτού εγράφη υπό την Χαντζάραν των Κλεφτών και υπό το τακούνι των Βουλευτών. Και με ΨΕΥΔΗ δεν δημιουργούνται ΕΘΝΗ
Πεθαίνετε, διότι εσκοτώσατε το ΠΝΕΥΜΑ.Ενόσω δεν Αναστηθή και Αναστηλωθή το ΠΝΕΥΜΑ, αδύνατον να αρχίση η υπάρχουσα: ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΛΛΑΣ.
Εσκοτώσατε την Ελληνικήν ΝΕΟΤΗΤΑ.Και Εθνος χωρίς ΝΕΟΛΑΙΑΝ είναι Ανοιξις χωρίς ΑΝΘΗ.
Κάτω η Ελλάς των: ΨΗΦΩΝ, των ΜΙΣΘΩΝ, των ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΩΝ και των ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.
Και επειδή το ΓΕΓΟΝΟΣ είναι αυτό, έχετε βαρύτατα, ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ να εκτελέσετε. Χωρίς να τα εκτελείτε δεν έχετε κανένα δικαίωμα να φέρετε το όνομα ΕΛΛΗΝ.
Ντροπή Σας να συζητάτε με τον Σκυλόφραγκο αν η Μακεδονική Σας Γη είναι Δική Σας Γη. Και να τον πείσης, δεν τον πείθεις το Ληστή. ή μόνος σου ή με Σμπίρους βαλτούς θα προσπαθήση να Σας πάρη κάθε Γη.
Οι Πολιτισμοί που Σας έμαθαν οι Δασκαλοτσούσιδες, να προσκυνάτε μπρούμυτα. Σας καμπανίζουν κατάμουτρα με άγρια χαστούκια: Η ΜΟΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΑΘΙ.Και είναι ανήθικον και άσκοπον και το να Σας δώσουν, και το δεχθείτέ τι. Και να Σας δώσουν, αν είσθε Σάπιοι, ο πρώτος Δυνατός θα Σας το πάρη. Το Ηθικόν είναι αν είσθε Σάπιοι, να Σας ξεπατώσουν και καθαρίσουν τη Γη. Φυλάτε τη Γη Σας και την Τιμή της, μόνο με Σπαθί.Πάψετε Σαπιοδιδάσκαλοι και Σαπιορήτορες -ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- να εξευτελίζετε τη Φυλή. Πάψετε Παλιόγρηες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια και πιάστε το ΣΠΑΘΙ.ΤΑ ΠΑΝΤΑ στη Ζωή - Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το ΣΠΑΘΙ. Και έτσι είναι και μόνο έτσι ΠΡΕΠΕΙ να είναι.Τοτε λοιπόν, ότε ετελειώθη δια των Αθηνών το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟΝ, τότε μόνον η ώρα σημαίνει δια να αρχίση Πραγματικώς...η Ελληνική Ιστορία. Η αληθώς τρισμεγίστη Αποστολή του Ελήνος εις τον Κόσμον. Και η Ιστορία αυτή είναι: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.
Ελληνική Φυλή ο μεγαλύτερος Εχθρός Σου είναι: Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ.Ελληνική Φυλή τι φωνάζεις; Μπήκαν κλέφτες στο μανδρί; Εάν σου βαστά έμπα διώχτους.Ελληνική Φυλή είσαι ΑΝΗΘΙΚΟΣ: διότι θέλεις οι Φραγκικοί Στρατοί και Στόλοι να Σου φυλάν τ' αμπέλια ΣΟΥ.Κυρά τ' αμπέλια Σου φύλατα μόνη Σου. Κι άφηνε τον Κόσμον ήσυχον.Ελληνική Φυλή δε μας λες; ΚΟΚΟΤΑ κατάντησες και δε Σε μέλλει και δε μιλάς για τίποτε άλλο παρά ποιός Φράγκος σε χάιδεψε και ποιος σε φίλησε και τίνος αρέσεις;
Ελληνική Φυλή, πάση θυσία πρέπει να μάθης δια παν ότι σε αφορά ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. Ελληνική Φυλή δια να αισθανθής τον Ελληνισμόν Σου πρέπει να περιορίσης το Χριστιανικό Σου συναίσθημα εις τα λογικά και πραγματικά του όρια.Οπως στην αρχή της Νέας Σου Θρησκείας, εκατέβασες και καταπίεσες το Συναίσθημα Ελλην, δια ν' ανυψώσεις το Συναίσθημα Χριστιανός, τώρα πλέον που η Χριστιανικότης Σου δεν έχει να πάθη τίποτε, μόνον δε η Ελληνικότης Σου κινδυνεύει πρέπει να κατεβάσης εις δευτέραν μοίραν το συναίσθημα Χριστιανός και ν' ανυψώσης Κυρίαρχον Απόλυτον το Δυναίσθημα ΕΛΛΗΝ.Ντροπή σας Ελληνες, να λέγεσθε Σεις Χριστιανοί, σαν την Κοινήν αγέλην των Ανθρωποειδών. Σεις πρέπει να λέγεσθε ότι είσθε: Χριστιανοποιοί: ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΤΑΙ.Εάν δεν μπορείτε να αισθάνεσθε ότι είσθε Ελληνες, παρά μόνον από μέσα από το πάπλωμα του Χριστιανισμού Σας τότε ΕΡΡΕΤΩ τέτοιος Ελληνισμός.Διότι τότε ο Ελληνισμός Σας είναι Νεκρός.
Το Ελληνικόν ΤΟΛΜΗΜΑ της δημιουργίας Θρησκείας, ήτις να περιλάβη όλους τους Λαούς και πάντας ανθρώπους ως αδελφούς, να δημιουργήση Κράτος Θρησκευτικόν, το οποίον υπό το φόρεμα της Θρησκείας να διαδώση παντού το Ελληνικό ΦΩΣ, είναι η ευγενεστέρα Πραγματική Ενσάρκωσις του τολμηροτέρου ΙΔΑΝΙΚΟΥ, χιλιάκις ανωτέραν του εγωϊστικοτάτου Παρθενώνος. Η Κινήσασα εξ' Αθηνών Ελληνική Ιδέα, πολεμήσασα εν Αλεξανδρεία και Ρώμη και νικήσασα, Παρθενώνεται εις την ΣΟΦΙΑΝ του Βοσπόρου, απίστευτος πραγμάτωσις Πλατωνικού και Παρθενωνείου ΟΝΕΙΡΟΥ. Πας Ελλην έχει το δικαίωμα αγρίας υπερηφάνειας προ των σημερινών Λαών και των Παληανθρωπισμών των Βασιλιάδων των με τα εμετικώς Μπακαλικά και αναιδώς λωποδυτικά Ιδανικά των.
Πηγή : http://ethnikistes.blogspot.com/

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Όπως είναι γνωστό η φύση είναι αυτή που πρέπει να μας δίνει τις απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα.Εκεί θα βρούμε τα πρωτότυπα των όντων και μη όντων.Μελετώντας τους φυσικούς νόμους φτάνουμε όλο και πιο ΄κοντά στη αλήθεια.Στη φύση όποιο ον δεχτεί επίθεση,αμέσως ενεργοποιεί μηχανισμούς άμυνας.Έτσι η άμυνα είναι μια φυσική και λογική αντίδραση για να επιβιώνουυμε.Δεν εξαρτάται από εμάς αν μας επιτεθεί ένα άλλο έθνος.Οφείλουμε όμως να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι.Οι εθνικιστές φυσικά και δεν επιθυμούν επεκτατικούς πολέμους.Φυσικά και θέλουμε ειρήνη για να αναπτυχθούμε και να σημειώσουμε πρόοδο.Ο εθνικισμός δεν είναι η αιτία που υπάρχουν βίαιες συγκρούσεις.Αντίθετα αν μας απειλήσουν και μας επιτεθούν,μόνο τότε θα εκδηλωθούν βίαιες συμπεριφορές γιατί σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε το έθνος μας.Να υπερασπιστούμε την Πατρίδα,δηλαδή τα εδάφη.Σε καμία άλλη περίπτωση ο εθνικισμός δεν είναι συνυφασμένος με τη βία,παρά μόνο όταν απειλείται το Έθνος.Ο ιμπεριαλισμός είναι καταδικαστέα συμπεριφορά και δεν έχει καμία σχέση με τον εθνικισμό,για τον απλούστατο λόγο ότι οι εθνικιστές δεν επιθυμούν ξένους μέσα στη Πατρίδα.Συνεπώς η ειρήνη είναι μία ουτοποία,καθώς δεν εξαρτάται από τους λαούς πότε θα έχουν πόλεμο,αλλά από τον διεφθαρμένο κατακτητή.Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ είχε πει ότι πατέρας των πάντων είναι ο πόλεμος.!!!Δεν είναι η ειρήνη το απόλυτο αγαθό,αλλά η Εθνική ελευθερία,το δικαίωμα να υπάρχουμε.

Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

ΝΕΟΛΑΙΑ,Η ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Η Νεολαία είναι σαφώς η δύναμη ενός λαού,που είναι ικανή να φέρει σημαντικές αλλαγές.Πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στη νεολαία,γιατί όπως έλεγε ο μέγας Αριστοτέλης τα παιδιά πρέπει να διαπαιδαγωγούνται από τη πιο μικρή ηλικία.Η Εκπαίδευση πρέπει να μεταλαμπαδεύσει στους Ελληνόπαιδες τις αιώνιες αξίες του Έθνους μας.Πρότυπο οργάνωσης της νεολαίας αποτελεί για εμάς η περίφημη Ε.Ο.Ν που με ζήλο δημιούργησε ο μέγας εθνάρχης Ιων. Μεταξάς.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

Αν ζούσε σήμερα ο μέγας φιλόσοφος Αριστοτέλης και παρατηρούσε τα πολιτικά συμβάντα γύρω του, θα εξηγούσε «Γιατί δεν είμαι δημοκράτης». Θα ανέλυε για μία ακόμη φορά το γιατί το δημοκρατικό πολίτευμα καταστρέφει το έθνος. Μία μειοψηφία πολιτικών παπαγαλίζει ύμνους προς την δημοκρατία, χωρίς να εξηγεί γιατί πρέπει να υπάρχει δημοκρατία. Ο Αριστοτέλης στο έργο του «Πολιτικά» εξηγεί το βασικό ελάττωμα της δημοκρατίας: εξομοιώνει τα ανόμοια και εξισώνει τα άνισα. Το πολίτευμα της δημοκρατίας δίνει ίσα δικαιώματα σε άτομα με διαφορετικές ικανότητες, έτσι καταργεί την αξιοκρατία. Δίνει ίσα δικαιώματα σε άτομα με διαφορετικές υποχρεώσεις, έτσι καταργεί την υπευθυνότητα. Δίνει ίσα δικαιώματα σε άτομα με διαφορετικά αποτελέσματα, έτσι καταργεί την νόμιμη διαφορά στις ηθικές ανταμοιβές. Η δημοκρατία δίνει μία ψήφο, σε κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ενεργού πολιτικής δράσεως. Αυτό σημαίνει ότι ένας πολίτης που δεν συμμετέχει ποτέ στα κοινά, όταν έρθει η στιγμή της κάλπης, αντιμετωπίζεται ως ίσος με κάποιον που αγωνίζεται συνεχώς για το κοινό συμφέρον. Έτσι η δημοκρατία παρά το ότι διαφημίζεται ως πολίτευμα όπου όλοι μπορούν να συμμετέχουν, στην ουσία επιβραβεύει την πολιτική απάθεια και νωθρότητα. Ο δημοκρατικός πολίτης που δεν συμμετέχει στα κοινά, δεν απειλείται με κάποια ποινή. Και γιατί να αντιμετωπίζει ποινή ο απλός πολίτης, αφού δεν απειλούνται με ποινές για κακοδιαχείριση αυτοί που εκλέγονται ως δημοκρατικοί ηγέτες. Η δημοκρατία δεν έχει απόλυτες, έχει σχετικές ηθικές αξίες. Η ανευθυνότητα είναι το βασικό της στοιχείο, στήνει βωμούς στην ατομική και συλλογική ανευθυνότητα. Η ευθύνη του δημοκρατικού αξιωματούχου χάνεται μέσα στο απρόσωπο όλον. Δεν λογοδοτεί ποτέ και σε κανέναν. Δεν τιμωρείται ποτέ, ό,τι έγκλημα και αν διαπράξει εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.